tel:09133010293/09120350857/031-34411798
  Home /

  ترجمه متن فرمان کوروش بزرگ (کتیبه سفالی)

  ترجمه متن فرمان کوروش بزرگ (کتیبه سفالی)

  سفال نقش برجسته , نقش برجسته سفالی , نقش برجسته , سفال , نقش برجسته سفال , طرح نقش برجسته , کتیبه سفالی , کتیبه , تابلو سفال , تابلو سفال نقش برجسته , طرح کوبیسم , طرح انتزاعی , کوبیسم , انتزاعی , تابلو سفال , طرح های سفالگری , نگین سفال , سفال نگین , کاشی هفت رنگ معرق

  ترجمه متن کوروش کبیر

  1-آنگاه که (مردو)ک، پادشاه همه آسمانها و زمین، کسی که با یَش (سرزمین های دشمنانش را لگدکوب می کند)

  2- آنگاه که (مردو)ک، پادشاه همه آسمانها و زمین، کسی که با دانایی گسترده که چهار گوشه جهان را زیر نظر دارد.

  3- آنگاه که (مردو)ک، پادشاه همه آسمانها و زمین، کسی که ناشایستی شگرف بر سروری کشورش  چیره شده بود.

  4- آنگاه که (مردو)ک، پادشاه همه آسمانها و زمین، کسی که (بگفت تا به زور) باج گندم و دهش رمه بر آنان بنهند.

  5- پرستشگاهی همانند اِسَنگیل (Esangila) بنا کرد از برای او و دیگر جاهای مقدس (طرح نقش برجسته)

  6- با آیین های نه در خور ایشان، آیین پیشکشی قربانی ای نهاد که پیش از آن نبود. هر روز به گونه ای گستاخانه و خوارکننده  سخن می گفت، و نیز با بدکرداری از بهرخوارکردن (خدایان)

  7-بردن نذورات را (به پرستشگاه) برانداخت. او همچنین در آیین ها به گونه هایی ناروا) دست برد.اندوه و ناشادمانی را به شهرهای مقدس بپیوست. او پرستش مردوک پادشاه خدایان را از دل خویش بشست.

  8-کسی که همواره به شهر وی (شهر مردوک= بابل) تبهکاری روا می داشت و هر روز به آزردن آن سرزمین می یازید. مردمانش را با یوغی بی آرام به نابودی می کشانید همه آنها را.

  9-از شکوه های ایشان انلیل خدایان (سرور خدایان =مردوک) سخت به خشم آمد. جاهای مقدس رها شدند و یادِ نمای آن پرستشگاه ها (=آثار) به فراموشی سپرده شد. دیگر خدایان باشنده در میان ایشان پرستشگاه های خویش را رها کردند.(کتیبه سفالی)

  10-در برابر خشم وی (مردوک) او (نبو-نائید) آنان(پیکره های خدایان) را به بابل فرا برد. لیک مردوک، (آن بلند پایه که آهنگ جنگ کرده بود)، از بهر همه باشندگان روی زمین که جای های زندگیشان ویرانه گشته بود.

  11-و از بهر سرزمین های سومر و اکِد که بسان کالبد مردگان بی جان گشت بودند. او(مردوک) از روی اراده و خواست خویش روی به سوی آنان بازگردانید و آنان رحمت آورد و آنان را ببخشود. مردوک در میان همه سرزمین ها به جستجو و بیازمودن پرداخت

  12-به جستن شاهی دادگر آنگونه که خواسته وی مردوک باشد، او دستان کورش، شاه انشان را برای یاری اش به دست گرفت. آنگاه او کورش، پادشاه شهرانشان را به نام بخواند (برای آشکار دعوت وی) و او را به نام بخواند (از بهر) پادشاهی بر همه جهان.

   

  شیر هخامنشی نقش برجسته , سفال

  شیر هخامنشی نقش برجسته , سفال

  13-او (مردوک) سرزمین گوتیان (شمال) و تمامی سپاهیان مَند (مادها) را به فرمانبرداری از او (کورش) واداشت. او (مردوک) (واداشت تا) مردم، سیاه سران، به دست کوروش شکست داده شوند.

  14-در حالی که او (کوروش) با راستی و داد پیوسته آنان را شبانی می کرد، مردوک خدای بزرگ، نگاهبان مردم خویش، با شادی به کردارهای نیک و دل (پر از) داد او (کوروش) می نگریست.

  15-پس او را فرمود که به سوی شهر وی، بابل، پیش رود. مردوک او (کوروش) را برانگیخت تا راه بابل را در سپرد (و خود) همانند دوست و همراهی در کنار وی همواره گام برداشت.

  16-در حالی که سپاهیان بی شمار او که همانند (قطره های) آب یک رود به شمارش در نمی آمدند، پوشیده در ساز و برگ جنگ، در کنار وی گام بر می داشتند.

  17-او (مردوک) بی هیچ کار زاری وی (کوروش) را به شهر خویش، بابل، فرا برد. (مردوک) بابل را از هر بدبختی برهانید و نبو-نائید را، پادشاهی که وی (مردوک) را پرستش نمی کرد (معنی لغوی : احترام نمی گذاشت)، به دست او (کورش) سپرد.(سفال برجسته)

  طرح سرباز هخامنشی , نقش برجسته

  طرح سرباز هخامنشی , نقش برجسته

  18-همه مردم بابل، همگی (مردم) سومر و اکّد، (همه) شاهزادگان و فرمانروایان به وی (کورش) نماز بردند و بر دو پای او بوسه دادند (و) از پادشاهی اش شادمان گردیده، چهره ها درخشان کردند.

  19-سروری (مردوک) که به یاری وی خدایانِ در خطر مرگ (قرار گرفته) زندگی دوباره یافتند و از گزند و آسیب رها شدند، و همه خدایان به شادی او را همی ستودند و نامش را گرامی داشتند.

  20-من، کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابِل، شاه سومر و اکّد، شاه چهار گوشه جهان

  21-پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان، نبیره چیشپیش، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان

  22-از تخمه پادشاهی ای جاودانه، آن که پادشاهیش را خداوند (مردوک) و نبو دوست می دارند و از بهر شادی دل خویش پادشاهی او را خواهانند. آنگاه که من (کوروش) آشتی خواهان به بابِل اندر شدم.

  23-با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خویش، اورنگ سروری خویش بنهادم، مردوک، سرور بزرگ، مهردل گشاده ام که دوستدار بابل است به خواست خود به (خویشتن گروانید) پس هر روز پیوسته آشکارا در گرامیداشت او کوشیدم. (نقش برجسته)

  24-و آنگاه که سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین سومر و اکّد ترساننده باشد.

  25-من شهر بابل و همه دیگر شهرها را در فراوانی نعمت پاس داشتم باشندگان درمانده در بابل را که (نبو-نائید) ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی داده بود نه در خور ایشان.

  26-درماندگی هایشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. مردوک، خدای بزرگ از کردارهای من شاد شد و

  27-آنگاه مرا، کوروش، پادشاهی که پرستنده وی است و کمبوجیه، فرزندزاده شده من و همگی سپاهیانم را

  28-با بزرگواری، افزودن داد و ما به شادمانی، در آشتی تمام، کردارهایمان به چشم او زیبا جلوه کرد،و ما والاترین پایه را ستودیم. به فرمان او (مردوک) همه شاهان بر اورنگ  شاهی برنشسته.

  سرباز هخامنشی سفالی , نقش برجسته سفالی

  سرباز هخامنشی سفالی , نقش برجسته سفالی

  جهت دیدن تصاویر بیشتر ایتجا کلیک نمایید

  18-همه مردم بابل، همگی (مردم) سومر و اکّد، (همه) شاهزادگان و فرمانروایان به وی (کورش) نماز بردند و بر دو پای او بوسه دادند (و) از پادشاهی اش شادمان گردیده، چهره ها درخشان کردند.

  19-سروری (مردوک) که به یاری وی خدایانِ در خطر مرگ (قرار گرفته) زندگی دوباره یافتند و از گزند و آسیب رها شدند، و همه خدایان به شادی او را همی ستودند و نامش را گرامی داشتند.

  20-من، کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابِل، شاه سومر و اکّد، شاه چهار گوشه جهان

  21-پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان، نوه کورش، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان، نبیره چیشپیش، شاه بزرگ، شاه (شهر) انشان

  22-از تخمه پادشاهی ای جاودانه، آن که پادشاهیش را خداوند (مردوک) و نبو دوست می دارند و از بهر شادی دل خویش پادشاهی او را خواهانند. آنگاه که من (کوروش) آشتی خواهان به بابِل اندر شدم.

  23-با شادی و شادمانی در کاخ شهریاری خویش، اورنگ سروری خویش بنهادم، مردوک، سرور بزرگ، مهردل گشاده ام که دوستدار بابل است به خواست خود به (خویشتن گروانید) پس هر روز پیوسته آشکارا در گرامیداشت او کوشیدم. (نقش برجسته)

  24-و آنگاه که سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر میداشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین سومر و اکّد ترساننده باشد.

  25-من شهر بابل و همه دیگر شهرها را در فراوانی نعمت پاس داشتم باشندگان درمانده در بابل را که (نبو-نائید) ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی داده بود نه در خور ایشان.

  26-درماندگی هایشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. مردوک، خدای بزرگ از کردارهای من شاد شد و

  27-آنگاه مرا، کوروش، پادشاهی که پرستنده وی است و کمبوجیه، فرزندزاده شده من و همگی سپاهیانم را

  28-با بزرگواری، افزودن داد و ما به شادمانی، در آشتی تمام، کردارهایمان به چشم او زیبا جلوه کرد،و ما والاترین پایه را ستودیم. به فرمان او (مردوک) همه شاهان بر اورنگ  شاهی برنشسته.

  29-و همگی (شاهان) جهان از برین دریا (دریای مدیترانه) تا زیرین دریا (دریای پارس)، (همه) باشندگان سرزمین های دور دست، همه شاهان آموری (غرب)، باشندگان در چادرها، همه آن ها

  30-باج و ساو بسیارشان را از بهر من (کوروش) به بابل اندر آوردند و بر دو پای من بوسه دادند. از تا شهر آشورو شوش

  31-اَگَدِ، سرزمین اشنونَّ، (شهر) زَمبَن، مِ-تورنو، دیر تا پایان نواحی سرزمین گوتیان (شمال) و نیز همه شهرهای آن سوی دجله که از دیرباز ویرانه گشته بود، از نو باز ساختم.

  32-و نیز پیکره خدایان باشنده در میانه آن ها (که از آن شهرها نبو-نائید به بابل آورده بود) را پس از بازسازی پرستشگاه هایشان) به جاهای نخستین شان باز گردانیدم و همه آن پیکره ها را تا به جاودان در جای نخستین شان بنشاندم و همگی آن مردم را که پراکنده شده بودند، گرد آوردم و آنان را به جایگاه های خویش باز گردانیدم.

  33-. نیز پیکره خدایان سومر و اکّد را که نبو-نائید (بی بیم) از خشم سرور خدایان (مردوک) به بابل اندر آورده بود، به فرمان مردوک، خدای بزرگ، به شادی و خوشی

  34-در نیایشگاه هایشان بنشاندم-جای هایی که دل آنها شاد گردد. باشد که خدایانی که من به جای های مقدس (نخستین شان) باز گردانیدم.  (نقش برجسته سفالی)

  35-هر روز در برابر خداوند (مردوک) و نبو زندگی دیریازی از بهر من بخواهند و همواره در پایمردی من سخن ها گویند، با واژه هایی نیکخواهانه. باشد که به مردوک، خدای من، بگویند که «به کوروش»، پادشاهی که (با بیم) ترا پرستنده است و کمبوجیه پسرش.

  36-بی گمان باش، بهل تا آن زمان سهمیه رسان نیایشگاه هایمان باشند) با روزهایی بی هیچ گسستگی. و همگی مردم بابل پادشاهی را گرامی داشتند و من همه مردم سرزمین ها را در زیستگاهی آرام بنشاندم.

  37-به پیشکش های پیشین دو اردک و ده کبوتر وحشی (فربه) بیش از (آنچه پیشتر داده می شد از) غازها، اردک ها و کبوتران وحشی افزودم.

  38-روزانه بر آنها بیفزودم. در استوار گردانیدن بنای دیوار «ایمگور-انلیل» باروی دفاعی بزرگ شهر بابل کوشیدم و

  39-دیوار کناره ای ساخته از آجر را بر کنار خندق شهر که یکی از شاهان پیشین ساخته  بنایش را به انجام نرسانیده بود.

  40-بدانسان که بر پیرامون شهر به تمامی برنیامده بود، آنچه را هیچ یک از شاهان پیشین با وجود افراد به بیگاری گرفته شده کشورشان در بابل نساخته بودند.

  41-از قیر و آجر از نو دیگر بار بساختم و بنایشان را به انجام رسانیدم.

  42-دروازه های بزرگ وسیع بر آنها بنهادم و درهایی از چوب سدر با پوششی از مفرغ، با آستانه ها و پاشنه هایی از مس ریخته شده هر آن جایی که دروازه هایشان یافت می شد.

  43-استوار گردانیدم نوشته ای (در بردارنده) نام آشور-بانی-اپلی، شاهی پیش از من در میان آن بنا بدیدم. (سفال نقش برجسته)

  44-او (مردوک)، سرور بزرگ آفریننده (؟)

  45-من همچون هدیه ای پیشکش کردم برای خشنودی ات تا به روز جاودان. نوشته و تطبیق بر بنیاد لوحه این  کتیبه قیشتی مردوک. (سفال برجسته)

  سفال نقش برجسته
  قبول سفارشات و اجرای سفال نقش برجسته ,تابلو سفال ,نقش برجسته سفالی در ابعاد و طرحهای مختلف بصورت دست سازاین کارگاه در تولید خاک مصرفی و چرخه کامل تولید خود کفا بوده و همچنین تصاویر تابلو های ساخته شده در کف کارگاه بصورت لحظه به لحظه برای سفارش دهندگان ارسال می شود و آنها همواره در هر جای دنیا که باشند در روند اجرایی کارخود قرار می گیرند. کلیه محصولات نگین سفال دارای 3 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.این گروه هنری در حال حاضر هیچگونه شعبه و یا نماینده دیگری ندارد و ارائه کارها بصورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای می باشد.
  اخذ سفارشات و پشتیبانی(24 ساعته)
  031-34411798
  09133010293
  لینک کانال ما در تلگرام
  https://telegram.me/sofalnegin
  این کارخانه در زمینه تولید خاک مصرفی خود برای تولید تابلو سفال نقش برجسته و کتیبه سفال کاملاً خودکفا می باشد در حالی که بسیاری از کارگاه های تولیدسفال برای تأمین خاک یا گِل مصرفی خود آن را از جاهای دیگر تهیه می نمایند که این مسئله خود باعث افزایش نرخ تولید و طولانی مدت شدن آن می گردد.
  نگین سفال اصفهان بدون هیچ واسطه ای خاک مصرفی خود را از معادن مختلف خریداری نموده و سپس آنها را بوسیله فرمول مخصوصی مخلوط کرده و سپس با استفاده از دستگاه کانکاسور (آسیاب پودر کننده) آنها را کاملاً به صورت پودر در می آورد و در فرآیند تولید خود استفاده می نمایند. مزیت این روش نسبت به کارگاه های دیگر این است که اولاً کیفیت خاک مصرفی بسیار خوب و عالی می باشد و دوماً در سفارشات زیادی که به این شرکت مراجعه می شود در تأمین خاک مورد نیاز برای ساخت تابلوهای سفال هیچگونه مشکلی وجود ندارد و این کارخانه در این مورد از کارگاههای دیگر بی نیاز است که این امر باعث پایین آمدن قیمت تمام شده به سفارش دهنده می شود.

  سفال نقش برجسته , نقش برجسته سفالی , نقش برجسته , سفال , نقش برجسته سفال , طرح نقش برجسته , کتیبه سفالی , کتیبه , تابلو سفال , تابلو سفال نقش برجسته , طرح کوبیسم , طرح انتزاعی , کوبیسم , انتزاعی , تابلو سفال , طرح های سفالگری , نگین سفال , سفال نگین , کاشی هفت رنگ معرق

  Share this:

  پاسخی دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *